PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA

W ŻŁOBKU TWÓRCZEGO ROZWOJU DZIECKA

RADOSNA ISKIERKA” W PRUSZCZU GDAŃSKIM

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Żłobka „Radosna Iskierka” w Pruszczu Gdańskim oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem, oraz umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzice/ prawni opiekunowie, decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, muszą mieć świadomość, że istnieje ryzyko zakażenia .

Procedury zostały oparte na zaktualizowanych wytycznych z dnia 25 sierpnia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

- żłobek otwarty jest w godzinach 6.30 do 16.30 ( do odwołania, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco),

- w budynku żłobka zostały umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,

- z sali zniknęły wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, itp.); Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) dokonana jest dezynfekcja tych przedmiotów,

- dzieci myją ręce wodą i mydłem (po wejściu, przed i po posiłkach, po przyjściu z ogrodu, po skorzystaniu z toalety oraz w koniecznych sytuacjach),

- wszystkie zabawki używane przez dzieci, będą zdezynfekowane po zakończeniu zabawy,

- dzieci będą korzystać z placu zabaw, a po każdym jego użyciu opiekunowie będą dezynfekować sprzęt,

- sale będą wietrzone raz na godzinę,

- dzieci nie mogą przynosić ze sobą żadnych zabawek z domu,

- leżakowanie odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rodzice zobligowani są do wymiany pościli raz w tygodniu, po każdym odpoczynku, leżaki zostają zdezynfekowane,

- do placówki będą mogły uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe – dziecko nie może mieć żadnych objawów chorobowych np. temperatura powyżej

37,2 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe,

- rodzic jest zobowiązany do informowania pracowników placówki o zmianie lub pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka,

- dzieci będą miały mierzoną temperaturę kilka razy dziennie,

- osoby przyprowadzające i odbierające dzieci muszą być zdrowe,

- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji dziecko również pozostaje w domu,

- jeśli u dziecka wystąpią niepokojące objawy związane z jego zdrowiem, zostanie odizolowane od grupy, w odrębnym pomieszczeniu i pozostanie pod opieką pracownika placówki do czasu przyjazdu rodzica. Rodzic zobowiązany jest w takiej sytuacji niezwłocznie odebrać dziecko
i skontaktować się z lekarzem. O wynikach badań należy powiadomić placówkę,

- dzieci będą odbierane przez nauczyciela przy drzwiach wejściowych, rodzic odbierając swoją pociechę również nie wchodzi do budynku,

- osoby mające 60 lat i więcej oraz mające choroby zwiększające ryzyko zachorowania
na koronawirusa będą odsunięte od bezpośredniej pracy z dzieckiem,

- na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci przedszkola, wszystkie pomieszczenia i sprzęty
w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane,

- sprzęt i zabawki, których nie można poddać skutecznej dezynfekcji, zostaje zabezpieczony
i odbędzie 2 dniową kwarantanne,

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

- każdy pracownik po wejściu na teren żłobka dezynfekuje ręce i dokonuje pomiaru temperatury;

- każdy pracownik zaopatrzony jest w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczki jednorazowe lub przyłbice,

- pracownicy, przed przystąpieniem do przygotowywania posiłków myją i dezynfekują ręce wg instrukcji,

- pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania bezpiecznej odległości między sobą,

- poruszanie się pracowników pomiędzy salami , bez konkretnej przyczyny jest niezalecane,

- pracownicy w razie potrzeby, kontaktują się z dyrektorem i innymi pracownikami osobiście
z zachowaniem bezpiecznej odległości, zachowanie dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

- nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w żłobku i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

- nauczyciele instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci, umieszczonej w widocznych miejscach w placówce,

- pracownicy mają możliwość wykorzystywania w trakcie zajęć pomocy dydaktycznych, gimnastycznych lub instrumentów muzycznych, z zaleceniem ich dezynfekcji po każdorazowym użyciu. W przypadku braku takiej możliwości odkładane na okres 2 dni kwarantanny,

- pracownicy zwracają uwagę, aby dzieci często myły ręce (przynajmniej co dwie godziny), szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw,

- wyznaczony pracownik dokonuje dezynfekcji : powierzchni dotykowych w salach: klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła, zabawki, blaty stołów do spożywania posiłków, parapety, podłogi, łazienek (armaturę, sanitariaty, dozowniki, kosze na odpady, parapety, podłogi) oraz po każdym użyciu całego placu zabaw.

- wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnie zmywalni wyparza naczynia i sztućce, używane przez dzieci i pracowników podczas spożywania posiłków oraz dezynfekuje powierzchnie w ciągach komunikacyjnych oraz w szatniach: szafki, klamki, włączniki, podłogi,

- w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,

- osoba wyznaczona z danej grupy przebywa z odizolowanym dzieckiem, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19 do czasu przybycia rodzica/ prawnego opiekuna, ewentualnie wezwanego lekarza,

- pracownicy pilnują, by żłobka i na jego teren nie wchodziły osoby nieupoważnione,
a interesanci przestrzegali obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

- Rodzice/ prawni opiekunowie zapoznają się z procedurami, opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w żłobku Radosna Iskierka i podpisują stosowne OŚWIADCZENIE,

- Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku żłobka, a jeżeli zaistnieje taka sytuacja są zobowiązani do zastosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, zasłonięcia ust i nosa oraz do zdezynfekowana rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) oraz pamiętają o zachowaniu dystansu społecznego między pracownikami placówki min. 1,5 m ,

- Rodzice / prawni opiekunowie są zobowiązani do przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne i mogą mieć wpływ na przyjęcie dziecka do żłobka,

- Rodzice / prawni opiekunowie nie przyprowadzają do żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji,

- Rodzice / prawni opiekunowie przyprowadzają do żłobka tylko zdrowe dziecko, bez jakichkolwiek objawów chorobowych,

- Rodzice / prawni opiekunowie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieprzyprowadzania dziecka do żłobka, jeśli wcześniej chorowało.

- Rodzice / prawni opiekunowie przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka rodzice zobowiązani są do zmierzenia mu w domu temperatury. Jeżeli dziecko ma obniżoną lub podwyższoną temperaturę nie przyprowadzają go do żłobka,

- Rodzice / prawni opiekunowie dopilnowują, by dziecko nie zabierało do żłobka zabawek i niepotrzebnych przedmiotów,

- Rodzice / prawni opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. o myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

- Rodzice / prawni opiekunowie zwracają uwagę swoim dzieciom na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, czy kasłania,

- Rodzice / prawni opiekunowie są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów do bezpośredniego kontaktu i bezwzględnego odbierania połączeń telefonicznych z żłobka,

- Rodzice / prawni opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania czasu pobytu dziecka w żłobku, w godzinach pracy żłobka.

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

- dziecko do żłobka przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce.

- dzieci przyjmowane są do żłobka do godz. 8.45,

- rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku żłobka,

- pracownicy, dyżurujący przy wejściach do żłobka dokonują codziennego pomiaru temperatury dziecku - w przypadku odbywania przez dzieci okresu adaptacyjnego w żłobku rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może wejść do szatni i przebrać dziecko, po czym przekazuje dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.

- w szatni może jednocześnie przebywać 1 rodzic/opiekun z dzieckiem z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych),

- rodzice/opiekunowie zachowują dystans minimum 1,5metrów między personelem oraz innymi dziećmi i rodzicami/opiekunami.

- osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych,

- rodzic przyprowadzając dziecko do placówki wyraża zgodę na pomiar temperatury. Brak zgody dyskwalifikuje dziecko do przyjęcia,

- dziecko nie zostaje przyjęte do żłobka jeśli występuje, jeden z następujących warunków: dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,2°C, pracownik żłobka zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie,

- rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka w przypadku poinformowaniu przez nauczyciela o jakichkolwiek objawach chorobowych występujących u dziecka,

- rodzic zapewnia dziecku dodatkowy zestaw ubrań na zmianę w zapakowanymi worku, który dziecko pozostawia w szatni lub przekazuje pracownikowi.

                                                                                  ORGANIZACJA WYŻYWIENIA

- dostawca cateringu zobowiązany jest po wejściu na teren przedszkola do zdezynfekowania rąk, wg instrukcji oraz zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą,

- posiłki przygotowywane są w kuchni żłobka przez personel z zachowaniem reżimu sanitarnego,

- podczas przygotowywania posiłków pracownicy są wyposażeni w rękawiczki jednorazowe, maseczki/ przyłbice,

- blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym użyciem w celu przygotowania posiłków,

- posiłki z kuchni dostarczane są do sali żłobka wózkiem, który po każdym użyciu zostaje zdezynfekowany,

- korzystanie z posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,

- wielorazowe naczynia i sztućce myte są w ciepłej wodzie następnie wyparzane w temperaturze minimum 60 C.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

- Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę i inne objawy) zostaje odizolowane od grupy i umieszczone w wydzielonym obszarze pod opieką wyznaczonej osoby) wyznaczona osoba niezwłocznie zakłada przyłbicę/ maseczkę, pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości;

- nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora oraz rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji,

- rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru dziecka z żłobka i konsultacji lekarskiej

- dyrektor/ nauczyciel, w razie złego stanu zdrowia dziecka, dzwoni na numer 999 lub 112,

- obszar, w którym przebywało dziecko poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji wszelkich powierzchni zgodnie z funkcjonującymi procedurami,

- ustala się listę osób, przebywających w tym samym czasie, w tej samej części/ częściach żłobka, w których przebywało dziecko, podejrzane o zakażenie koronawirusem. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sanepid i dostosować swoje działania do jego wytycznych,

- Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę i inne objawy) telefonicznie zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do lekarza,

- ustala się listę osób, przebywających w tym samym czasie w tym samym obszarze żłobka, w którym przebywała osoba, podejrzana o zakażenie koronawirusem, w przypadku pracownika pełniącego obowiązki w grupie żłobkowej dyrektor zawiadamia rodziców o konieczności niezwłocznego odebrania dzieci z przedszkola,

- obszar, w którym przebywał pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji wszelkich powierzchni zgodnie z funkcjonującymi procedurami,

- w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem dyrektor niezwłocznie powiadamia Sanepid i dostosowuje swoje działania do jego wytycznych.

PROCEDURY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W REŻIMIE SANITARNYM

- dzieci do ogrodu wychodzą ustawiając się w rzędzie jedno za drugim,

- opiekunowie podczas pobytu na ogrodzie starają się zachować między sobą dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m.

- nauczyciel i inni pracownicy przedszkola sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie całego pobytu na placu zabaw,

- po użyciu zabawek oraz sprzętu wyznaczona osoba dokładnie czyści je lub dezynfekuje,

- po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, po wejściu do żłobka, pracownicy żłobka bezwzględnie myją dokładnie ręce i odkażają je płynem do dezynfekcji rąk wg zamieszczonej instrukcji, zwracają również uwagę, aby dzieci umyły ręce zgodnie z instrukcją umieszczoną w żłobku w widocznym miejscach.

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

- Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte w godzinach pracy żłobka,

- Kontakt z dyrektorem i nauczycielkami w razie potrzeby możliwy jest tylko poprzez kontakt
e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny: 507 018 682, 505 332 830, 503 377 365

- Do żłobka uczęszczają dzieci zgodnie z przydziałem.

- W przypadku nagłej nieobecności nauczyciela lub pracownika obsługi i braku możliwości zorganizowania pełnej opieki w żłobku, praca żłobka może zostać ograniczona i dostosowana do możliwości placówki (skrócony czas pracy oddziału) lub całkiem zostanie tymczasowo zamknięta. O podjętej decyzji żłobek poinformuje rodziców/ prawnych opiekunów za pomocą wiadomości sms oraz e-mail.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

- Żłobek zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.

- Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 01 września2020 r.

- Procedury obowiązują do odwołania.

                                                                      Podpis Dyrektora

                                                                      Wioleta Lazarska