REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

„RADOSNA ISKIERKA” W PRUSZCZU GDAŃSKIM

UL. MIŁOSZA 21

 

§ 1 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 1. Pod­stawę przy­ję­cia dziecka do pla­cówki sta­nowi dokład­nie wypeł­niona karta zgło­sze­niowa oraz pod­pi­sana przez Rodzi­ców i Dyrek­tora przed­szkola umowa o świad­cze­nie usług przez przed­szkole.
 2. Dzieci mogą być przyj­mo­wane w ciągu całego roku szkol­nego, jeżeli przed­szkole dys­po­nuje wol­nymi miej­scami.
 3. Pracą oddziału przed­szkol­nego (grupy) kie­ruje nauczy­ciel – wycho­wawca grupy. Reali­zuje swoje dzia­ła­nia zgod­nie z pro­gramem wycho­wa­nia przed­szkol­nego i pod­stawą pro­gramową wycho­wa­nia przed­szkol­nego.
 4. W przy­padku nie­obec­no­ści nauczy­ciela grupy (np. z powodu zwol­nie­nia lekar­skiego) Dyrek­tor przed­szkola może zle­cić pracę dydak­tyczno – wycho­waw­czą i opie­kuń­czą innemu nauczy­cie­lowi w ramach zastęp­stwa lub połą­czyć z innym oddzia­łem.
 5. Przed­szkole jest czynne od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 6.30 do 17.00
 6. Dziecko należy przy­pro­wa­dzać do godz. 8.30 oraz odbie­rać do godz. 17.00
 7. Rodzice zobo­wią­zują się przy­pro­wa­dzać do przed­szkola jedy­nie zdrowe i czy­ste dziecko. Dziecka cho­rego lub z obja­wami cho­roby nie można przy­pro­wa­dzać do przed­szkola. Jeżeli u dziecka w cza­sie pobytu w przed­szkolu, stwier­dzony zosta­nie stan pod­go­rącz­kowy, wysypka, kaszel, katar, bie­gunka, wymioty lub jego samo­po­czu­cie znacz­nie się pogor­szy, Rodzice zobo­wią­zani są do odbioru dziecka.
 8. W przy­padku cho­roby zakaź­nej dziecka, Rodzice są zobo­wią­zani do natych­mia­sto­wego zawia­do­mie­nia dyrek­tora przed­szkola.
 9. Pra­cow­nicy przed­szkola nie podają dziecku leków i nie sto­sują wobec dziecka żad­nych zabie­gów lekar­skich poza nagłymi przy­pad­kami ratu­ją­cymi życie dziecka.
 10. Rodzice zobo­wią­zani są do udzie­la­nia peł­nej infor­ma­cji o zdro­wiu dziecka, mają­cej wpływ na jego bez­pie­czeń­stwo i pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wa­nie w gru­pie.
 11. Rodzice lub opie­ku­no­wie są zobo­wią­zani do przy­pro­wa­dza­nia i odbie­ra­nia dziecka oso­bi­ście bądź przez inne osoby, które zostały upo­waż­nione w kar­cie zgło­sze­nio­wej do odbioru dziecka. W przy­pad­kach loso­wych – osoby peł­no­let­nie, pisem­nie upo­waż­nione przez rodzi­ców, zapew­nia­jące dziecku pełne bez­pie­czeń­stwo. Oso­bom nie­trzeź­wym lub pod wpły­wem środ­ków odu­rza­ją­cych dziecko nie będzie oddane.
 12. Rodzice/opie­ku­no­wie prawni oso­bi­ście powie­rzają dziecko nauczy­cie­lowi, wpro­wa­dza­jąc dziecko do sali. W prze­ciw­nym wypadku żaden pra­cow­nik przed­szkola nie może pono­sić odpo­wie­dzial­no­ści za bez­pie­czeń­stwo i zdrowe dziecka.
 13. Rodzice zobo­wią­zani są do zaopa­trze­nia dziecka w odpo­wied­nie ubra­nie i obu­wie umoż­li­wia­jące dziecku kom­fort i bez­pie­czeń­stwo w trak­cie zabawy, nauki i pracy, pobyt na świe­żym powie­trzu, nie­za­leż­nie od warun­ków pogo­do­wych oraz prze­bra­nie dziecka w razie „pro­ble­mów fizjo­lo­gicz­nych”.
 14. Rodzice, prawni opie­ku­no­wie oraz wszy­scy pra­cow­nicy przed­szkola zobo­wią­zani są do zapo­zna­nia się oraz prze­strze­ga­nia zasad uję­tych w Sta­tu­cie Przed­szkola jak rów­nież Regu­la­minie Przed­szkola.
 15. Jeżeli po godzi­nie 18.00 nie ma moż­li­wo­ści kon­taktu tele­fo­nicz­nego z Rodzi­cami lub oso­bami wpi­sa­nymi jako upo­waż­nione do odbioru dziecka, przed­szkole zawia­da­mia poli­cję.

W przy­padku ode­bra­nia dziecka po godzi­nie 17, Rodzice pono­szą dodat­kową opłatę.

 1. Rodzi­ce­/prawni opie­ku­no­wie pono­szą koszty ubez­pie­cze­nia dziecka od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków (Rodzice, któ­rzy nie chcą ubez­pie­czyć swo­jego dziecka, zobo­wią­zani są zło­żyć pisemne oświad­cze­nie do Dyrek­tora przed­szkola),
 2. W poszcze­gól­nych prze­dzia­łach wie­ko­wych reali­zo­wany jest pro­gram wycho­wa­nia przed­szkol­nego w zakre­sie co naj­mniej obo­wią­zu­ją­cego mini­mum pro­gra­mo­wego opra­co­wa­nego przez M. E. N dla dzieci w wieku 2,5–6 lat.
 3. Przed­szkole nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za war­to­ściowe rze­czy przy­no­szone do przed­szkola.
 4. Wyży­wie­nie przy­go­to­wuje i dostar­cza firma cate­rin­gowa. Dzieci otrzy­mują 5 posił­ków dzien­nie:

– śnia­da­nie

– dru­gie śnia­da­nie

– obiad dwu­da­niowy

– podwie­czo­rek.

W przy­padku, gdy nie­obec­ność dziecka zosta­nie zgło­szona do godziny 16.00 poprzed­niego dnia, wów­czas opłata za wyży­wie­nie zosta­nie odli­czona w następ­nym mie­siącu.

 

 1. Dzieci nie mogą przy­no­sić do przed­szkola i spo­ży­wać w sali poży­wie­nia przy­no­szo­nego z domu. W przy­padku restryk­cyj­nej diety, która nie może być zre­ali­zo­wana przez firmę cate­rin­gową, dyrek­tor może wyra­zić zgodę na spo­ży­wa­nie posił­ków dostar­czo­nych przez rodzi­ców.
 2. Zaleca się, aby dzieci nie przy­no­siły do przed­szkola swo­ich zaba­wek za wyjąt­kiem wyzna­czo­nego dnia. Wycho­wawca grupy okre­śla jakich zaba­wek dziecko nie powinno przy­no­sić.
 3. Przed­szkole wywią­zuje się z roli opie­kuń­czej w nastę­pu­jący spo­sób: – nauczy­ciele spra­wują opiekę nad dziećmi przez cały czas ich pobytu w Przed­szkolu.

W szcze­gól­nych sytu­acjach opiekę może spra­wo­wać inna osoba wyzna­czona przez Dyrek­tora pla­cówki, – w ciągu dnia odby­wają się zaję­cia dosto­so­wane do potrzeb roz­wo­jo­wych dzieci, – dzieci mają moż­li­wość, jeśli tego potrze­bują, odpo­czynku pod­czas leża­ko­wa­nia lub zajęć relak­sa­cyjno- wyci­sza­ją­cych,

 

§ 2

OPŁATY

 

1. Cze­sne mie­sięczne, okre­ślone w umo­wie, obej­muje pobyt dziecka w przed­szkolu wraz z okre­ślo­nymi zaję­ciami dodat­ko­wymi. Stawka za wyży­wie­nie jest nali­czana oddziel­nie za każdy dzień pobytu dziecka w przed­szkolu.

2. Organ pro­wa­dzący ma prawo zwięk­szyć kwotę cze­snego, w przy­padku podwyż­sze­nia kosz­tów utrzy­ma­nia pla­cówki.

3.W chwili pod­pi­sy­wa­nia umowy rodzice wno­szą jed­no­ra­zową, bez­zwrotną opłatę wpi­sową w wyso­ko­ści 450 zł, która jest prze­zna­czona na fun­dusz przed­szkola.

4. Opłatę za wyży­wie­nie i cze­sne należy uisz­czać do 5 dnia każ­dego mie­siąca.

5. O rezy­gna­cji z uczęsz­cza­nia dziecka do przed­szkola Rodzice zobo­wią­zani są poin­for­mo­wać w for­mie pisem­nej z 30-dnio­wym wyprze­dze­niem, ze skut­kiem na koniec mie­siąca.

6. Za mie­siąc waka­cyjny Rodzice wno­szą opłatę wyno­szącą połowę cze­snego.

7. W przy­padku zgło­sze­nia nie­obec­no­ści dziecka do godziny 16 poprzed­niego dnia, poprzez wysła­nie smsa, opłata za wyży­wie­nie w tym dniu będzie odli­czana od kwoty wyży­wie­nia w następ­nym mie­siącu.

8. Niniej­szy Regu­la­min obo­wią­zuje od 1 lutego 2019 r.