PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

‘’Radosna Iskierka’’

w Pruszczu Gdańskim

 

 

 

1. Postanowienia ogólne

2. Cele i zadania Przedszkola

3. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem

4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola

5. Organizacja zajęć dodatkowych

6. Organy Przedszkola

7. Organizacja Przedszkola

8. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

9. Rodzice i wychowankowie Przedszkola

10. Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

11. Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

12. Postanowienia końcowe

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Przedszkole Niepubliczne „Radosna Iskierka”, w Pruszczu Gdańskim, zwane dalej „Przedszkolem” jest placówką niepubliczną wychowania przedszkolnego, która:
  • prowadzi płatne nauczanie i wychowanie, realizując program wychowania przedszkolnego, uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  • przeprowadza rekrutację w oparciu o własne zasady;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 1. Organem prowadzącym i jednocześnie dyrektorem Przedszkola jest Wanda Lazarska – 83-000 Pruszcz Gdański, ul Kasprowicza 22.
 1. Przedszkole działa w szczególności w oparciu o przepisy:
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59) i  przepisów wydanych na podstawie ustawy  w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych
  • Ustawa z dnia  7 września 1991r.  o systemie oświaty , dotyczących placówek niepublicznych,
 1. Przedszkole Niepubliczne „Radosna Iskierka”, znajduje się pod adresem :

83-000 Pruszcz Gdański,
Miłosza 21.

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.
 1. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o następującej treści:

Przedszkole Niepubliczne

  Radosna Iskierka

Miłosza 21,83-000 Pruszcz Gdański

Tel. 517-018-682, 505-332-830

Regon 3821952217

 

§2

 

Ilekroć  w niniejszym statucie będzie  mowa bez bliższego określenia o:

 • Przedszkolu- należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole „Radosna Iskierka” w Pruszczu Gdańskim,
 • statucie- należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola „Radosna Iskierka” w Pruszczu Gdańskim,
 • nauczycielu- należy przez to rozumieć, każdego pracownika pedagogicznego Przedszkola,
 • rodzicach- należy przez to rozumieć, rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz osoby ( podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • ustawie- należy przez to rozumieć, ustawę z 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe.

 

 

ROZDZIAŁ  II

Cele i zadania przedszkola

§3

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz uwzględniając oczekiwania rodziców.
 2. Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 3. Działalność edukacyjna Przedszkola obejmuje:
  • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

 

  • umożliwienie dzieciom swobodnego rozwoju, zabawy i odpoczynku w sprzyjających warunkach i poczuciu bezpieczeństwa,

 

 • pobudzenie aktywności dziecka w celu podniesienia poziomu integracji sensorycznej oraz umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§4

 Sposób realizacji zadań Przedszkola:

 1. zadania programowe przedszkola realizuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 2. zadania programowe realizowane są poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowujących rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 3. działania wychowawczo-edukacyjne przedszkola ukierunkowane są na wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w relacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
 4. Przedszkole wobec rodziny pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
 5. Przedszkole uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres działań realizowanych w przedszkolu, m.in. poprzez częste zbieranie informacji dotyczących postępów dziecka i jakości pracy Przedszkola,
 6. zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkole ustala odpowiednio do potrzeb, możliwości rozwojowych dzieci oraz potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
  • podczas pobytu w przedszkolu dziecko pozostaje nieustannie pod opieką osoby dorosłej – nauczyciela wspomaganego przez pomoc nauczyciela,
  • wyjścia i wyjazdy poza teren Przedszkola planuje nauczyciel – programowo i organizacyjnie,
  • w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują pracownicy przedszkola w ilości 1:10,
  • wszyscy pracownicy Przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy – bez stosowania leków.

§5

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w Przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.                                 
 2. Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać w szczególności:
 • z niepełnosprawności;
 • z zaburzeń zachowania i emocji;
 • ze  szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych o charakterze terapeutycznym. Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor Przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut z możliwością dostosowania czasu ich prowadzenia do potrzeb i wieku dziecka.
 1. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci. Pomoc udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

§6

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej  

 1. przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej poprzez:
  a) zajęcia w języku polskim; 
  b) realizację treści związanych z elementami historii, geografii i kulturą naszego regionu i kraju; 
 2. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych.

§7

Placówka realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka
 2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych
 3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

 

 

ROZDZIAŁ III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi podczas zajęć w Przedszkolu, jak również podczas wyjść poza budynek przedszkola

 §8

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w wieku określonym ustawą, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Przedszkole jest przedszkolem dwu-oddziałowym.
 2. Każdy oddział prowadzi jeden nauczyciel.
 3. Dopuszcza się możliwość łączenia grup w przypadku zbyt małej ilości dzieci.

§9

 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z Programem Wychowania Przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć dla danej grupy.
 3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 6. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi.
 7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Szczegółowe zasady określa Regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych.
 8. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów.
 9. Wycieczki dzieci poza teren Przedszkola odbywają się za zgodą rodziców. Dzieci udają się na wycieczkę lub spacer w obecności nauczyciela oraz dodatkowo upoważnionych osób – pomocy przedszkolnej. Na każde dziesięcioro dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun.
 10. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.
 11. Pracownicy Przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków przeciwbólowych, ani innych na prośbę rodzica).
 12. Pracownicy Przedszkola mają obowiązek wezwania do dziecka karetki pogotowia w przypadkach uzasadnionych.
 13. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice uiszczają na początku roku szkolnego (wrzesień).
 14. Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników Przedszkola jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola

 §10

 

Mając za cel nadrzędny bezpieczeństwo dzieci, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców zasad przyprowadzania i odbierania dzieci.

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika Przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną – pisemnie upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę.
 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną przez rodzica w oświadczeniu, złożonym w Przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości.
 4. Rodzice biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

§11

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 6.30 do godziny 8.30, w szczególnych sytuacjach o innej porze pracy Przedszkola.
 2. Nieobecność dziecka w Przedszkolu należy zgłosić do godziny 16.00 dnia poprzedniego, w innym przypadku zostanie naliczona opłata za posiłki.
 3. Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny 17. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do punktualnego odbierania dziecka z Przedszkola.
 4. W trosce o zdrowie własnego dziecka i obecnych w Przedszkolu do Przedszkola należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela.
 5. W przypadku, nieodebrania i niepoinformowania przez rodziców o późniejszym odebraniu dziecka (po godz. 17), nauczyciel ma prawo zawiadomić policję.

 

 

ROZDZIAŁ V

Organizacja zajęć dodatkowych

§12

 

 1. Placówka zapewnia wszystkim dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 20 do 30 minut.
 3. Rodzaj zajęć dodatkowych, czas trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców organ prowadzący Przedszkole.
 4. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.
 5. Rodzice mogą ponosić dodatkowe opłaty za zajęcia dodatkowe, poza opłatą stałą.

 

ROZDZIAŁ VI

Organy Przedszkola

§13

 

Organami przedszkola są:

- dyrektor Przedszkola

- Rada Pedagogiczna.

 1. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor:
  • zatrudnia, zwalnia nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,
  • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,
  • odpowiada za właściwą organizację i przebieg procesu wychowawczo-dydaktycznego,
  • zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z innymi przepisami,
  • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
 2. Dyrektor w szczególności:
  • kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
  • przyjmuje  oraz skreśla dzieci z listy uczęszczających do Przedszkola zgodnie z ustalonymi  w statucie zasadami,
  • zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji,
  • ustala regulamin pracy i strukturę organizacyjną,
  • tworzy warunki i atmosferę prawidłowego funkcjonowania Przedszkola,
  • opracowuje ramowy rozkład dnia pobytu dzieci w Przedszkolu;
  • dysponuje środkami finansowymi i ponosi za nie odpowiedzialność zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • kontroluje pracę personelu Przedszkola i dyscyplinę pracy,
  • ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy,
  • odpowiada za całość dokumentacji Przedszkola oraz zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu Przedszkola,
  • przygotowuje zmiany do statutu po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej,
  • dopuszcza do użytku w Przedszkolu programy wychowania przedszkolnego przedstawione przez nauczycieli,
  • organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami
  • współpracuje z rodzicami
 3. Szczegółowy przydział zadań, uprawnień oraz zakres odpowiedzialności powierza organ prowadzący Przedszkole.
 4. Dyrektora, podczas jego nieobecności (wyjazd na szkolenia, konferencje, narady, nieobecność spowodowaną krótkotrwałą chorobą, inne ważne przyczyny), zastępuje wskazany przez organ prowadzący pracownik.

 

§14

Rada Pedagogiczna

 1. Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o niniejszy Statut.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej .
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane .
 6. Rada Pedagogiczna zatwierdza plany pracy Przedszkola, w tym koncepcję pracy przedszkola oraz roczny plan pracy . Rada Pedagogiczna opiniuje:  ramowy rozkład dnia, zmiany w statucie, programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w Przedszkolu.
 7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.

§15

Zasady współdziałania organów Przedszkola i rozstrzyganie sporów:

 1. organy Przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy Przedszkola.
 2. Dyrektor Przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy sposób korzystania z kompetencji przez Radę Pedagogiczną.
 3. w przypadku sporów pomiędzy Radą Pedagogiczną a dyrektorem Przedszkola rozstrzyganie ich jest zadaniem organu prowadzącego Przedszkole

 

 

ROZDZIAŁ VI

Organizacja Przedszkola

§16

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest odział obejmujący dzieci w  zbliżonym wieku.
 2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 3. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały.
 4. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15–20 minut dla dzieci 3 i 4 letnich; 25–30 minut dla dzieci 5 i 6 letnich. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, przez 10 miesięcy w roku.
 5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez dyrektora placówki oraz dni ustawowo wolnych. Dni dodatkowo wolne oraz przerwa wakacyjna zostają podane do wiadomości rodziców do  końca września danego roku.
 6. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach od 6.30 do 17.00.
 7. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.

§17

 1. Pobyt dziecka w Przedszkolu regulowany jest zapisami umowy, zawartej z rodzicami, według wzoru przygotowanego przez osobę prowadzącą.
 2. Podstawowa opłata za Przedszkole /tzw. czesne/ obejmuje:
  • opłata za opiekę i zajęcia dydaktyczne wg programu wychowania przedszkolnego
  • wybrane zajęcia dodatkowe
  • podstawowe pomoce dydaktyczne
 3. Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie 4 posiłków dziennie.
 4. Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 5. Opłatę tę uiszcza się z góry, nie później niż do 5 dnia danego miesiąca.

§18

 1. W Przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi w zależności od potrzeb.
 2. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy.

 

§19

 1. Praca opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program rozwoju placówki uwzględniający profil przedszkola.
 2. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz własne programy nauczycieli zatwierdzone przez radę pedagogiczną.
 3. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:
  • nie krócej niż 5 godzin dziennie
  • od poniedziałku do piątku
  • przez 10 miesięcy w roku tj. od 1 września do 30 czerwca.
 4. Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie dyrektor placówki.

§20

Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych mogą korzystać z czterech posiłków dziennie:

 • śniadania
 • II śniadania
 • obiadu ( dwudaniowego)
 • podwieczorku.

§21

Formami pracy w przedszkolu są:

 1. zajęcia i zabawy dowolne
 2. zajęcia obowiązkowe
  • codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno- wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela
  • czynności samoobsługowe
  • spacery
  • wycieczki
  • uroczystości przedszkolne i okolicznościowe.

Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora Przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dzieci oraz oczekiwań rodziców.

§22

  Rada Rodziców:
  • w przedszkolu nie działa Rada Rodziców,
  • wszyscy rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach wychowawczo-dydaktycznych,
  • wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci,
  • współdziałają z prowadzącymi Przedszkole w tworzeniu dzieciom prawidłowych warunków do zajęć i zabaw w przedszkolu.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§23

Nauczyciele

 

 1. Nauczycieli zatrudnia dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy lub inną umowę cywilno – prawną.
 2.  Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 4. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.
 5. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna.
 6. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.
 7. Do zadań  nauczyciela należy:
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.; 
  • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce;
  • ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;
  • wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy;
  • włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;
  • współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;
  • planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali przedszkolnej;
  • udział w pracach Rady Pedagogicznej i kompetencjami Rady Pedagogicznej;
  • udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;
  • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie ze statutem zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;
  • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Przedszkola a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 8.  Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni;
 9. Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci;
 10. Nauczyciel ma prawo: 
  • korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i porady nauczycieli;
  • tworzyć warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, dążyć do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy;
  • wyboru lub opracowania programu;
  • współpracować z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych,
  • określić ramy i zasady pobytu rodziców z dziećmi w grupie;
  • rozwoju i awansu zawodowego

§24

Specjaliści

 1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.

 §25

Pracownicy niepedagogiczni

 

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi.
 2. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani natychmiast reagować na: wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, osoby postronne, przebywające na terenie Przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.
 4. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 5. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje dyrektor Przedszkola.
 6. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) określa umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
 7. Do zadań pracowników niepedagogicznych należy również:
  • dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków Przedszkola;
  • współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;
  • Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.

 

ROZDZIAŁ IX

Rodzice i wychowankowie Przedszkola

§26

Współpraca rodziców z nauczycielami

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
  • Formy współdziałania to:
   • zebrania grupowe;
   • kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami;
   • zajęcia otwarte;
   • pisemne informacje dotyczące dziecka;
   • informacje dla rodziców na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej;
   • imprezy i uroczystości okolicznościowe
   • spotkania integracyjne.
 2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu 2 razy w roku przedszkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
 3. Rodzice mają prawo do:
  • wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych;
  • znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola;
  • uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych etc.;
  • wyrażania i przekazywania osobie prowadzącej Przedszkole i sprawującej nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola;
  • wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez Przedszkole oraz rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi;
  • uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia;
  • otrzymywania fachowej pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej w miarę możliwości przedszkola;
  • wzbogacania ceremoniału i zwyczajów Przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
  • udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, etc.;
  • wyrażania opinii na temat jakości działalności Przedszkola;
  • zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej Przedszkola.
 4. Rodzice mają obowiązek:
 5. przestrzegać  zawartej z przedszkolem umowy cywilno- prawnej oraz postanowień Statutu;
 6. ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalenia drogi indywidualnego rozwoju;
 7. przyprowadzać i odbierać dziecko z Przedszkola lub upoważnić pisemnie na przyjętym formularzu, osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgodnie z postanowieniami umowy;
 8. przyprowadzać do Przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola;
 9. do natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez Przedszkole choroby dziecka,
 10. terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Przedszkolu,
 11. informowania o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu,
 12. niezwłocznego powiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 13. rodzice mają obowiązek śledzić bieżące informacje na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz stronie internetowej,
 14. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 15. troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, przyprowadzać do Przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej,
 16. zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych"
 17. odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania Przedszkola lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora,
 18. aktywnie uczestniczyć w życiu Przedszkola, w zebraniach i innych formach współdziałania Przedszkola i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych;
 19. informować przedszkole o zmianach adresu zamieszkania, telefonu, danych kontaktowych;
 20. z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola,

 

 §27

 

 Prawa i obowiązki dzieci

 

  1. W Przedszkolu przestrzegana jest Konwencja  Praw Dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji.
  2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do:
   • opieki i pomocy ze strony dorosłych Bezpiecznych i higienicznych warunków;
   • korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia
   • akceptacji i szacunku; Zabawy jako podstawowej formy aktywności;
   • właściwie zorganizowanego procesu opieki,
   • wychowania oraz nauczania-uczenia się zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami;
   • wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb
   • aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych
   • bezkonfliktowego rozwiązywania problemów
   • pozytywnego wzmacniania przez dorosłych
   • spokoju i wypoczynku;
   • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
   • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji;
   • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki.
  4. Dzieci mają obowiązek:
   • zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej
   • słuchać i reagować na polecenia nauczyciela
   • szanować mienie przedszkola;
   • zachowywać porządek i czystość;
   • zgodnie współdziałać w zespole;
   • szanować prawa innych, w tym do zabawy;
   • szanować wytwory pracy innych;
   • stosować formy grzecznościowe;
   • akceptować indywidualność każdego dziecka;
   • przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych;
   • polubownie rozwiązywać konflikty;
   • dbać o swój wygląd;
   • informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństw
   • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników
   • informować nauczyciela o problemach fizjologicznych
   • szanować zabawki, pomocy dydaktyczne, sprzęt sportowy w
   • budynku i ogrodzie przedszkolnym a także zwracać zabawki pożyczone
   • z przedszkola lub od kolegów
   • słuchać i wykonywać polecenia i odnosić się z szacunkiem do
   • wszystkich pracowników Przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ X

 Zasady rekrutacji  i  procedura dotycząca skreślania dziecka z listy wychowanków

 §28

 

 1. Przedszkole prowadzi zapisy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zapisy przyjmuje dyrektor oraz osoba upoważniona przez dyrektora w ciągu całego roku jeśli są wolne miejsca.
 2.                                                                        
 3. O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność składania wniosków, z tym że pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego i rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola.
 4.                                                          
 5. Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest zawarcie umowy pomiędzy dyrektorem Przedszkola a rodzicami dziecka oraz wpłacenie opłaty wpisowej.
 6. Dziecko może przebywać w Przedszkolu od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 2,5 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 7. Warunki pobytu w Przedszkolu zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

 

§29

 

 1. Skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola dokonuje dyrektor Przedszkola.
 2. Dyrektor może skreślić dziecko z listy przyjętych do Przedszkola w przypadku:
  • zalegania z należnymi opłatami za 1 miesiąc;
  • powtarzającego się nieterminowego regulowania należności;
  • nie uczęszczania dziecka do Przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 1 miesiąc;
  • w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci;
  • w przypadku częstego pozostawania dziecka w Przedszkolu  poza godzinami jego otwarcia;
  • nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce Statutu
  • gdy rodzic zatai informację o stanie zdrowia psychicznego i fizycznego dziecka mającą wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczych i bezpieczeństwo innych dzieci w Przedszkolu.

§30

W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

 

 

Rozdział XI

Finansowanie placówki i zasady odpłatności

§31

Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:

 1. dotacji Gminy Pruszcz Gdański
 2. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do Przedszkola ( opłata wpisowa oraz czesne)
  Odpłatność rodziców/opiekunów prawnych za pobyt dziecka w Przedszkolu składa się z:
 • opłaty za przedszkole ( czesne) - nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu
 • opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, w momencie zgłoszenia przez rodziców nieobecności dziecka do godz. 16.00 dnia poprzedzającego nieobecność
 • opłaty wpisowej- opłata jednorazowa, nie podlegająca zwrotowi, uiszczana przez rodziców przy podpisywaniu umowy, gwarantująca miejsce.

 Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie dyrektor Przedszkola. Czesne należy uiszczać do dnia 5 dnia każdego miesiąca „z góry" na konto placówki lub regulować w kasie na terenie Przedszkola. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki bądź do kasy Przedszkola. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości określonej w umowie cywilno - prawnej.

 

Postanowienia końcowe

§32

 

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Przedszkola, a dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do Statutu zostaje on:
  • udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych,
  • umieszczony na stronie internetowej Przedszkola.
 2. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
 3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
 5. Prowadzenie Przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej.
 6. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 8. Statut wchodzi w życie z dniem 01.lutego 2019 r.